top1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่มีเสถียรภาพและมั่นคง บริการอย่างมีมาตรฐาน บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม พัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล
เอื้ออาทรต่อมวลสมาชิกและสังคม
Srisaket Teacher Savings and Credit Cooperative Limited is a secure and consistent financial institute.
We provide standard services to our members and contribute socially with the participation management policy in order to move forward to the international standard.
main    brunei    kambudia    indo    lao    malaysia    myanmar    philipines    singapore    thai    vietnam   
ประธานสหกรณ์ฯ
นายทวีศักดิ์ สังวัง
ประธานสหกรณ์ฯ

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
นายสรวีย์ จิรานันท์สิริ
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
หัวข้อข่าว

ข่าวประกาศ ผลการออกรางวัลตามโครงการมอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่สมาชิกในด้านต่างๆ ประจำปี 2559ข่าวใหม่
ข่าวประกาศ เรื่องการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข่าวเกณฑ์การให้กู้เงินและค้ำประกัน อบต.พนง.ราชการ
ข่าวประกาศ เรื่องประมูลการจัดจำหน่ายขายสินค้า
ข่าวประกาศผลการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2558
ข่าวประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
ข่าวประกาศเรื่องการสรรหาสมาชิกเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ชุดที่ 59 ประจำปี 2559
ข่าวคำพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฏหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
ข่าวคำพิพากษาเรียกทรัพย์สินคืน
ข่าวพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ เน้นเรื่องการบังคับจำนอง
ข่าวพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ข่าวประกาศให้จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน โดยวิธีสอบราคา
ข่าวเงินโอนธนาคารรอการตรวจสอบ
ข่าวประกาศประกาศเงินรอจ่ายคืนค้างจ่ายเป็นเวลานาน ไปบัญชีเงินสำรอง (ทุนสำรอง)
ข่าวประกาศ การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2558
ข่าวประกาศประกวดราคาจัดซื้อแฟ้มเอกสารรายตัว และการจัดทำผนังกั้นบันได้ทางขึ้นห้องประชุม
ข่าวสมาคม ฌส.ศก.ประกาศรายชื่อการสรรหาสมาชิกเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
ข่าวการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข่าวประกาศทุนบุตร ประจำปี 2557
ข่าวการแจ้งความจำนงรับโอนเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2557
ข่าวประกาศเรื่องการสรรหาสมาชิกเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ประจำปี 2558
ข่าวประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เรื่อง เงินรอจ่ายคืน
ข่าวประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เรื่อง เงินโอนธนาคาร
ข่าวประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557
ข่าวประกาศเรื่องจ้างงาน ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง และทางลาดรถเข็น
ข่าวขอเชิญประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิก และประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
ข่าวขอเชิญเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์ออมความดี
ข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ข่าวประกาศเรื่องการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข่าวหนังสือประชาสัมพันธ์ระดมเงินฝาก
ข่าวหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อถอนเงินผ่านทางโทรศัพท์
ข่าวผลการจับสลากรางวัลแก่สมาชิกในด้านต่างๆ วันที่ 25 มกราคม 2557
ข่าวผลการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2556
ข่าวค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากบัตร Thanachart COOP DCARD
ข่าวประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 7/2556 เรื่องเงินรอจ่ายคืนค้างจ่าย ยกมา - ปี 2546
ข่าวการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข่าวหลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อซื้อทองรูพรรณ
ข่าว แบบบันทึกขอรับเงินรอจ่ายคืน
ข่าว วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน
คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)    คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ สมาชิกของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย     คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สัมภาษณ์พิเศษ

   

 
อยากรู้กู้ได้เท่าไหร่ ยื่นคำขอกู้ ตรวจสอบสถานะคำขอกู้  
คำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก คำนวณเงินปันผล ตรวจสอบยอดติดลบ  
ถอนเงินผ่านเว็บไซต์ ยื่นบันทึกยินยอมถอนเงิน ยื่นแบบคำร้อง Online  
     
 
 

ประชุมสัมนาผู้แทนสมาชิกและจัดทำร่างจัดสรรกำไรสุทธิปีะจำปี 2558 (17 ม.ค.59)

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน 28 ธันวาคม 2558
 
เริ่มฝาก 1 เมษายน 57 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
ฝากเดือนละ 1 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 25 ปี 30 ปี
100 1,222.35 6,630.42 14,726.13 24,610.91 51,416.87 69,410.23
200 2,444.70 13,260.84 29,452.26 49,221.83 102,833.75 138,820.46
300 3,667.06 19,891.25 44,178.39 73,832.74 154,250.62 208,230.68
500 6,111.76 33,152.09 73,630.62 123,054.57 257,084.37 347,051.14
1000 12,223.52 66,304.18 147,261.31 246,109.15 514,168.74 694,102.28
1500 18,335.28 99,456.27 220,891.96 369,163.72 771,253.11 1,041,153.42
2000 24,447.08 132,608.35 294,522.62 492,218.29 1,028,337.48 1,388,204.56

     ที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท)
  1   ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว 7,123,731,230.00
  2   ทุนสำรองและทุนอื่น 822,799,221.88
3 เงินรับฝาก 3,405,550,315.02
4 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -
5 ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 3,025,000,000.00
6 เงินกู้ยืม -
7 หนี้สินอื่น 56,686,341.23
8 กำไรสุทธิ 647,216,287.02
9 ทุนดำเนินการทั้งหมด 15,080,983,395.15
10 เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 5,094,868,053.90
11 สมาชิกชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี 3,248,768,937.17
12 เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี 14,471,435,713.93ที่ รายการ สหกรณ์ฯ ทั่วประเทศ
1 สมาชิกสหกรณ์ฯ 16,326 -
2 คบส. 13,892 -
3 ฌส.ศก.ปกติ/คู่สมรส/บุตร   -
4 ฌส.ศก.บิดา มารดา   -
5 สสอค. 10,369 265,662
6 สส.ชสอ. 7,799 214,547
7 ส.ส.ป.ท. - 17,163ที่ หมวดรายการจ่าย ได้รับอนุมัติ
1 หมวดเงินเดือน 17,420,940
2 หมวดสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 895,000
3 หมวดเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการ 1,006,200
4 หมวดค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ (สัมมนาสมาชิกกลุ่มต่างๆ ฯลฯ) 31,311,100
5 หมวดค่าตอบแทน (สวัสดิการสมาชิก เป็นสมาชิกนาน เกษียณ ถึงแก่กรรม ฯลฯ) 36,812,200
6 หมวดค่ารับรอง 838,000
7 หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป (ซ่อมแซม/ค่าไฟฟ้า/น้ำประปา/ไปรษณีย์/พัฒนาโปรแกรม ฯลฯ) 3,428,500
8 หมวดวัสดุครุภัณฑ์ 2,954,000
9 หมวดรายจ่ายอื่นๆ 3,575,000
  รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 98,242,630

หัวข้อสวัสดิการ
1.กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม (จ่ายตามสัดส่วนของอายุการเป็นสมาชิก)
 • เป็นสมาชิกไม่เกิน 1 ปี ได้รับ 20,000 บาท
 • เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี ได้รับ 50,000 บาท
 • เป็นสมาชิกเกิน 2 ปีจ่ายเพิ่มปีละ 10,000 บาท แต่สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท

2.กรณีเกษียณอายุหรือออกจากราชการก่อนอายุครบเกษียณและต้องมีอายุสมาชิก 20 ปีขึ้นไป (ขอรับสวัสดิการในปีที่ออก/เกษียณหรือเมื่ออายุครบ 60 ปีเท่านั้น)
 • เป็นสมาชิก 20 ปี ได้รับ 10,000 บาท
 • อายุสมาชิกเกิน 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี ได้รับ 15,000 บาท
 • อายุสมาชิกเกิน 25 ปีขึ้นไปได้รับ 20,000 บาท (เมื่อถึงแก่กรรมนำไปหักออกจากเงินสวัสดิการ)

 


3.กรณีเป็นสมาชิกนานมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามช่วงอายุการเป็นสมาชิก
 • อายุสมาชิก 21 ปี ไม่เกิน 30 ปี ให้ได้รับ 1,000 บาท
 • อายุสมาชิก 31 ปี ไม่เกิน 40 ปี ให้ได้รับ 2,000 บาท
 • อายุสมาชิก 41 ปี ไม่เกิน 50 ปี ได้รับ 2,000 บาท
 • เป็นสมาชิก 51 ปี ขึ้นไป ได้รับ 4,000 บาท
 • แต่ละเกณฑ์รับได้ครั้งเดียว กรณี 21 ปีจะโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ของสมาชิก
4.บำเหน็จสำหรับสมาชิก
 • ขอรับในปีที่เกษียณ/เออรี่หรือเมื่อครบ 60 ปี/ลาออกจากราชการหรืองานประจำ หากไม่ขอรับ จะได้เมื่อถึงแก่กรรม (จ่ายจากดอกผลกองทุนคำนวณตามสัดส่วนอายุสมาชิก70% และหุ้น 30% ของผู้ขอรับในปีนั้น)

5.เงินโครงการบริจาคเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม (คบส.)
 • เป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ รับอายุไม่เกิน 40 ปีหรือเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 90 วัน บริจาคศพละ 30 บาท เสียชีวิตจะได้รับประมาณ 400,000 บาท (มีสมาชิก14,000 คนเศษ)

6.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด (ฌส.ศก.)
 • แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้
 • สมาชิกปกติ / คู่สมรส / บุตร รับไม่เกิน 40 ปีเมื่อเสียชีวิตสมาชิกในกลุ่มเดียวกันออกเงินสงเคราะห์ศพละ 20 บาท และสมาชิกในกลุ่มบิดามารดาออกเงินสงเคราะห์ศพละ 5 บาท
 • บิดา/มารดา สมาชิกสมาคมในชั้นแรกไม่จำกัดอายุ เมื่อเสียชีวิตสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน ออกเงินสงเคราะห์ศพละ 20 บาท และสมาชิกในกลุ่มสมาชิก ปกติ/คู่สมรส/บุตร ออกเงินสงเคราะห์ศพละ 5 บาท

7.ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
 • บุตรอายุไม่เกิน 25 ปี เกณฑ์พิจารณา 1.ผลการเรียน 2.อายุการเป็นสมาชิก 3.เงินเดือนสมาชิก 4.จำนวนบุตร 5.คู่สมรสเป็นสมาชิก/ไม่เป็นสมาชิก 6.ไม่เคยได้รับทุนจากสหกรณ์ในรอบ 5 ปี/ประกาศรับสมัครประมาณเดือน ต.ค. ของทุกปี

8.ทุนสาธารณประโยชน์
 • เพื่อช่วยเหลือสมาชิก เมื่อประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรีดเคารพศพ สาธารณประโยชน์ด้านการศึกษา ศาสนา และสังคม

9.สส.อค. ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปีละ 4,840 บาท

 • เสียชีวิตได้รับประมาณ 600,000 บาท (จ่ายเงินภายใน 90 วันนับจากวันที่ยื่นคำขอ)

10. สส.ชสอ. ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละ 4,820 บาท

 • เสียชีวิตได้รับประมาณ 600,000 บาท (จ่ายเงินภายใน 90 วันนับจากวันที่ยื่นคำขอ)

11.ส.ส.ป.ท.

 • ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคราวละ 2,000 บาท(สนง.อยู่ที่ สอ.ครูอุบล) รับอายุไม่เกิน 65 ปี

สหกรณ์ฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7.5% เริ่ม 1 มิ.ย. 49 และต้องทำสัญญาหลัก> 1.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉ.ฉ. สีขาว/แดง (ATM)
 • กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 20,000 บาท
 • ส่งชำระภายใน 10 งวด (ส่งครบ 3 งวด ขอกู้ใหม่ได้ / ฉ.สีแดง ส่งได้ 1 งวดกู้ใหม่ได้)
 • คำนวณรายการหักสหกรณ์ฯ ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 22% (ยกเว้น ฉ.สีแดง)
 • สมาชิกขอ งด ฉ.ฉ. เพื่อกู้ยืมออมสิน กู้ได้ 1/2 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท

2.กู้เพื่อการศึกษา (ศ.)
 • กู้กู้ได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
 • ส่งชำระ 150 งวด
 • กู้ทัศนศึกษาดูงานครึ่งปีละ 1 ครั้งๆ ละไม่เกิน 30,000 บาท ค้ำประกัน 2 คน (หากไม่กู้ในครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลังกู้ได้ 60,000 บาท)

3.กู้หุ้น สมาชิกต้องมีหุ้นมากกว่าหนี้ หรือไม่มีหนี้
 • กู้ได้ไม่เกิน 90% ของหุ้น (กู้ได้ทุกวัน/เวลาทำการ)
 • ส่งชำระหนี้เงินตั้นขั้นต่ำ 500 บาท (ชำระเกิน 100 งวดได้)
 • หลักฐาน (สำเนาบัตร,ทะเบียนบ้าน)

4.กู้เงินสามัญ
 • เป็นสมาชิกครบ 1 ปี แต่ยังไม่ครบ 2 ปี กู้ได้ 40 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
 • เป็นสมาชิกครบ 2 ปี กู้ได้ 40 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • ส่งชำระ 150 งวด ส่ง 6 งวดกู้ใหม่ได้
 • ค้ำประกัน 2 คน
 • ต้องมีหุ้น 35% ของเงินกู้ / ไม่เป็นสมาชิก ฌส.ศก. ต้องมีหุ้น 45% / ไม่เป็นสมาชิก คบส.กู้เกิน 900,000 บาท ต้องมีหุ้น 48%
 • เงินกู้สามัญพร้อมกู้พิเศษ สมาชิกปกคิกู้ได้ 25 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 1,000,000 บาท ส่ง 180 งวด
 • เงินกู้สามัญพร้อมกู้พิเศษ สมาชิกบำนาญกู้ได้ 25 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 500,000 บาท ส่ง 180 งวด

 

5.กู้เงินพิเศษ

 • เป็นสมาชิก 3 ปี กู้ได้ 55 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระ 300 งวด กู้สามัญร่วมได้ 25 เท่าไม่เกิน 1,000,000 บาท ส่งชำระ 180 งวด
 • สมาชิกบำนาญ กู้สามัญร่วมกับเงินกู้พิเศษได้ 25 เท่าของเงินบำนาญไม่เกิน 500,000 บาท

การหักเงินค่าหุ้น ในการกู้เงิน สามัญ,พิเศษ

เงินกู้พิเศษ ไม่เกิน 1,500,000 บาท

 1. เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. หักซื้อหุ้น 25%
 2. ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. หักซื้อหุ้น 35%

เงินกู้พิเศษเกิน 1,500,000 บาท

 1. เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. และเป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 25%
 2. ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. แต่เป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 35%
 3. ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. และไม่เป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 38%
 4. เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. แต่ไม่เป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 38%

เงินกู้ฉุกเฉินสีดำ (ด.)

 1. กู้ชำระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าสมาคม สสอค./สส.ชสอ. และ ฌส.ศก. (กลุ่มบิดามารดา บุตร) กู้เท่าที่จ่ายจริงบวกให้อีกไม่เกิน 5,000 บาท ส่งไม่เกิน 50 งวด(ทำสัญญาครั้งเดียวสิ้นปีต่อไปสหกรณ์จะเบิกเงินกู้นำมาชำระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าให้โดยอัตโนมัติตามจำนวนจ่ายจริง)

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อซื้อทองรูปพรรณ (ท)

 1. ให้กู้ได้ไม่เกิน 60,000 บาท ต้องไม่เกิน 90% ของหุ้น ส่งชำระ 100 งวด และให้สมาชิกที่กู้ยังไม่เต็มสิทธิ์สามารถกู้เพิ่มได้จนเต็มสิทธิ์

เงินกู้สวัสดิการซื้ออาวุธปืน (ป)

 1. ให้กู้ได้เท่าราคาอาวุธปืนบวกด้วย 10,000 บาทต้องไม่เกิน 90% ของหุ้น ส่งชำระ 100 งวด

หมายเหตุ: ฌส.ศก.(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด)
คบส. (โครงการบริจาคเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม)

   
        ขณะนี้มีผู้เข้าชม 2 คน